சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இறுமாப்பு பெருமிதம் ; பெருமை பாராட்டுகை ; செருக்கு ; நிமிர்ச்சி .