சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இறைமை தலைமை ; அரசாட்சி ; தெய்வத்தன்மை .