சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இறையுணர்வு பதிஞானம் , இறைவனையறியும் அறிவு .