சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இறைவி தலைவி ; உமை ; துர்க்கை .