சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இல இலவு ; இலவமரம் ; 'ஏடீ' என்னும் பொருளில் வரும் விளிப்பெயர் .