சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இலகரி கத்தூரி ; மது ; பெருந்திரை ; மகிழ்ச்சி ; வெறி .