சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இலங்கனம் தடை ; கடக்கை ; பட்டினி கிடக்கை .