சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இலயம் அழிவு ; இரண்டறக் கலக்கை ; அறிவு மட்டுமே திருமேனியாக உள்ள கடவுள் நிலை ; ஒழிவு ; தாளவறுதி ; சுருதிலயம் ; கூத்து வேறுபாடு .