சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இலாகிரி மதர்ப்பு ; மதுக்களிப்பு .