சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இலேகித்தல் எழுதுதல் ; சித்திரித்தல் .