சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இலேகை எழுத்து ; பூமி ; தழும்பு ; ஓரம் ; சித்திரம் .