சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இழுக்கல் வழுக்குகை ; வழுக்குநிலம் ; தளர்வு ; தவறுதல் .