சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஈசி ஓர் இகழ்ச்சிக் குறிப்பு .