சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஈஞ்சை கொலை ; இம்சை ; இகழ்ச்சி .