சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஈடணாத்திரயம் ஆசை ; புதல்வன் , மனைவி , பொன் மூன்றிலும் விருப்புறுகை ; துன்பம் .