சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஈது இது ; முகம்மதியர் திருநாள்களுள் ஒன்று , பக்ரீத் திருநாள் .