சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஈரப்பசை ஈரக்கசிவு ; இரக்கம் ; செல்வம் .