சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஈரி கந்தை ; ஏழாங்காய் விளையாட்டின் ஓர் உறுப்பு , பலாக்காய்த் தும்பு ; மனக்கனிவு உள்ளவன்(ள்) .