சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஈருள்ளி உள்ளிப்பூண்டு ; ஈரவெங்காயம் .