சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஈர்ப்பு இழுப்பு ; இசிவுநோய் .