சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உகந்தது விருப்பமானது ; ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது .