சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உக்கரித்தல் எருதுபோல உங்காரம் போடல் ; கக்குதல் .