சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உக்கா கஞ்சா முதலியவற்றின் புகை குடிக்குங் கருவி , கஞ்சாக் குடுக்கை ; கள் .