சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உக்கிருட்டம் மேன்மை ; மிகுதி .