சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உக்கிர நட்சத்திரம் புதன் நின்ற நாளுக்குப் பதினெட்டாம் நாளும் இருபத்து நான்காம் நாளும் ; மகம் பூரம் பரணி நாள்கள் ; அக்கினி நட்சித்திரம் .