சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உங்கரித்தல் உம்மென்றொலித்தல் .