சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உசிதம் தகுதி ; மேன்மை ; உயர்ந்தது ; அழகு ; வளைகை ; கூப்பிடுகை ; நீர் .