சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உச்சிச்செடி புல்லுருவிப் பூண்டு .