சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உச்சிவெளி உச்சிவேளையில் மழை விட்டிருக்கை , இடைவிடுகை .