சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உடனிகழ்தல் ஒருங்கு நடைபெறுதல் .