சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உடன் ஒக்க , ஒருசேர , அப்பொழுதே ; மூன்றாம் வேற்றுமையின் சொல்லுருபு .