சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உடன்கட்டையேறுதல் இறந்த கணவனுடன் மனைவியும் ஈமத்தீயில் புகுந்து இறத்தல் .