சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உடன்படல் காண்க : உடன்படுதல் , நூல் மதங்கள் ஏழனுள் ஒன்று .