சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உடன்படுதல் இசைதல் , சம்மதித்தல் .