சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உடுபதி காண்க : உடுக்கோன் ; மரமஞ்சள் .