சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உடுப்பு ஆடை ; அங்கி முதலியன .