சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உடைமை உடையனாகும் தன்மை ; உடைமைப் பொருள் ; செல்வம் ; அணிகலன் ; உரிமை ; உரியவை .