சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உணவு சோறு ; உணவுப்பொருள் ; மழை .