சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உண்டை உருண்டை ; திரட்சி ; திரணடவடிவுள்ளது ; வில்லுண்டை ; கவளம் ; சூது கருவி ; சிற்றுண்டி ; குறுக்கிழை ; படைவகுப்பு ; கூட்டம் ; ஒருவகைச் சருக்கரை ; கஞ்சாவுண்டை .