சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உண்ணா உள்நாக்கு ; அண்ணத்துள்ள சிறுநாக்கு ; அண்ணம் , மேல்வாய் .