சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உண்மூக்கு மூக்கின் உட்புறத்தின் மேற்பாகம் .