சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உதி காண்க : ஒதி ; வித்தை ; உலைத்துருத்தி .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உதி (வி) பிற , உதித்தலைச் செய் ; உதயமாகு ; அவதரி ; காலந்தொடங்கு .