சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உதிதன் தோன்றினவன் ; பாண்டிய மன்னன் .