சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உதிர் கோரைக்கிழங்கு ; துகள் .