சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உத்தமதானம் நல்வழியில் சேர்த்த பொருளைத் தக்கார்க்கு வழங்குகை ; பாக்கு வெற்றிலைகளைத் தானமாகக் கொடுக்கை .