சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உத்தராடம் இருபத்தொன்றாம் நட்சத்திரம் .