சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உத்திட்டம் எதிர்பார்க்கை ; சொல்லுகை சிறப்பிக்கைக் குறிப்பு