சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உந்தல் உயர்ச்சி ; யாழ்நரம்பு தடவுகை .