சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உபதானம் துணைக் காரணம் ; அடிப்படை ; கடமை ; தலையணை ; நோன்பு .