சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
உபதி சக்கரத்தின் ஆரம் ; அச்சம் ; வஞ்சனை .